Privacyreglement Van der Waal Arbeidskundige Diensten

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 juni 2018. 

 

Contactgegevens 

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

 

Van der Waal Arbeidskundige Diensten, gevestigd te Ridderkerk, Eikendreef 7 (2982 CH) 

Telefoon: 0180-412909 , e-mail: caroline@vanderwaal-ad.nl

 

Het gebruik van persoonsgegevens door Van der Waal Arbeidskundige Diensten 

Van der Waal Arbeidskundige Diensten verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

 

Van der Waal Arbeidskundige Diensten verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 • • NAW-gegevens 
 • • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
 • • Geboortedatum 
 • • Geslacht 
 • • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden 
 • • CV 
 • • Functionele mogelijkhedenlijst en belastbaarheid 
 • • Arbeidsdeskundig rapport 
 • • Uitslag Persoonlijkheids- en Beroepskeuzetesten 
 • • Ziekmeldingen 
 • • Gegevens in een plan van aanpak 
 • • Gespreksverslagen 
 • • Inhoud van communicatie zoals bijv. e-mails 

 

Van der Waal Arbeidskundige Diensten verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

 • • Het onderhouden van contact; 
 • • Een goede en efficiënte dienstverlening; 
 • • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, beheer van het kandidatenbestand; 
 • • Het bieden van begeleiding op maat; 
 • • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid; 
 • • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening; 
 • • Facturering; 
 • • Nakoming van wettelijke verplichtingen; 

 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, uw werkgever, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht. 

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Van der Waal Arbeidskundige Diensten hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 

 

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; 
 • Het uitvoeren van de overeenkomst met uw werkgever of uitkeringsinstantie. 

 

In het kader van haar dienstverlening kan Van der Waal Arbeidskundige Diensten persoonsgegevens uitwisselen, bijvoorbeeld met een potentiele nieuwe werkgever. Ook kan Van der Waal Arbeidskundige Diensten voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Van der Waal Arbeidskundige Diensten aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Van der Waal Arbeidskundige Diensten zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen. 

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

Van der Waal Arbeidskundige Diensten zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Van der Waal Arbeidskundige Diensten zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht. 

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen 

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Van der Waal Arbeidskundige Diensten passende beveiligingsmaatregelen genomen. 

 

Uw rechten 

U heeft het recht om Van der Waal Arbeidskundige Diensten een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u Van der Waal Arbeidskundige Diensten verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Van der Waal Arbeidskundige Diensten, t.a.v. afd. HRM   

Adres: Eikendreef 7, 2982CH te Ridderkerk 

e-mail: caroline@vanderwaal-ad.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Waal Arbeidskundige Diensten, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 juni 2018

 

 

Van der Waal Arbeidskundige Diensten kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.